หลักสูตร การวางแผนการตลาดด้วย Marketing Business Canvas – MBC

การวางแผนการตลาด
ด้วย Marketing Business Canvas
 MBC

รายละเอียด

     ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จในยุคที่ผันผวนจากสถานการณ์ COVID-19 การทำการตลาดจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้เกิดลูกค้า เกิดยอดขาย และเกิดความยั่งยืนในองค์กร โดยเฉพาะการวางแผนการตลาดที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถแสดงเป็นภาพด้วยเอกสารเพียง 1 แผ่น เท่านั้น

     หลักสูตร การออกแบบการตลาดด้วย Marketing Canvas ใช้หลักการของการเขียนภาพวาด สีน้ำมัน 1 ผืนที่สื่อความหมายได้เป็นพันคำ ถ่ายทอดออกมาเป็นแผนการทำการตลาดขององค์กรลงในแผ่นภาพเพียง 1 แผ่น ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติงานการตลาดขององค์กรได้จริง

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อเข้าใจถึงมุมมอง แนวคิด เทคนิคการทำงานการตลาดยุคใหม่
  2. เพื่อสามารถออกแบบการตลาดด้วย Marketing Canvas ได้
  3. เพื่อสามารถนำเอาแผนการตลาดด้วย Marketing Canvas ไปใชในการตลาดขององค์กรได้

เนื้อหาหลักสูตร

Day 1

Day 2

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424