ประเมินคุณภาพบริการแบบลูกค้าจำลอง (Mystery Shopping – Service Audit)

Mystery Shopping – Service Audit
ประเมินคุณภาพบริการแบบลูกค้าจำลอง

รายละเอียด

     ในการทราบถึงระดับคุณภาพการให้บริการลูกค้าในแต่ละบุคคลแต่ละสาขา และภาพรวมขององค์กรนั้นเครื่องมือที่เป็นสากลซึ่งเป็นที่นิยมคือ Mystery Shopping เป็นการให้บุคคลที่ 3 เข้าไปประเมินตามแบบฟอร์มที่กำหนด ด้วยการเป็นเสมือนลูกค้าปกติ ใช้บริการสอบถาม ซื้อสินค้า ตั้งแต่เร่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ

     วารสาร Harvard Business Review ได้กล่าวถึงการทำ Mystery Shopping ว่า เป็นวิธีการประเมินคุณภาพบริการ และประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience ) ที่นิยมในสากสโดยมีหัวข้อที่ประเมิน เช่นความพร้อมในการให้บริการ การต้อนรับลูกค้าด้วยการกล่างชื่อลูกค้า การให้ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า รวมไปถึงบุคลิกภาพ กระบวนการ ระยะเวลา บรรยากาศ สถานที่เครื่องมืออุปกรณ์ และอื่นๆ โดยผลที่ได้จากการประเมิน จะถูกนำมาวิเคราะห์ ปัจจัยต่างๆ รวมถึงคู่แข่ง อันจะช่วยยกระดับคุณภาพการบริการขององค์กรได้

สถาบัน IMPRESSION เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนิน การทำ Mystery Shopping ในรูปแบบที่เป็นสากล พร้อมประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของแต่ละองค์กร รวมทั้งการรายงานผลที่จะให้Recommendation
โดยที่ปรึกษาเพื่อให้องค์กรสามารถนำไปปรับปรุง แก้ไข ในการทำงานได้จริง

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ IMPRESSION ด้านงาน Survey

ขั้นตอนการรับบริการและงานที่ปรึกษาดำเนินการ

Step 1

แจ้งข้อมูล จำนวนบุคคล สาขาที่ต้องการ ประเมิน และประเด็นสำคัญที่ ต้องการประเมิน

Step 2

สรุปแบบประเมิน เพื่อใช้งานจริง

Step 3

IMPRESSION ทำการประเมิน โดยเจ้าหน้าที่ไม่ทราบ ล่วงหน้า

Step 4

จัดทำรายงาน สรุปผลและให้ ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง

Step 5

นำเสนอผล แก่ผู้บริหาร

องค์กรจะได้รับข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดหลักงารรายงานผล

แบบประเมินที่สรุป ร่วมกับองค์กร​

กล้อง

VDO​

เครื่องบันทึกเสียง

องค์กรจะได้รับข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด
หลักการรายงานผล