หลักสูตร เปิดมุมมองใหม่สู่ใจบริการ – New Perspective for Service Mind Delivering Change Attitude, Change Behavior, Change Action

New Perspective for Service Mind Delivering Change Attitude, Change Behavior, Change Action
เปิดมุมมองใหม่สู่ใจบริการ

รายละเอียด

     ในยุคปัจจุบันชัยชนะของธุรกิจไปตัดสินกันที่การบริการเพราะผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้าทุกอย่างทำให้เหมือนกันได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืน แต่การบริการนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่มีที่ใดลอกเลียนแบบกันได้ในการเสริมสร้าง และพัฒนาทัศนคติของผู้ให้บริการเพื่อให้มีใจบริการ (Service Mind) นั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และถือเป็นพื้นฐานของธุรกิจ

     หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาจากการวิจัย และประสบการณ์ของคณะผู้ออกแบบหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการอย่างยาวนาน เพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้พัฒนาความคิด
มุมมอง และจิตใจให้พร้อมต่อการบริการลูกค้าได้อย่างแท้จริง ด้วยการปรับทัศนคติปรับพฤติกรรม ปรับการปฏิบัติอย่างเห็นผลในการนำไปสู่การปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้าด้วยมุมมองเชิงบวกในการบริการที่ดี

2. เพื่อสามารถนำเอามุมมองที่ได้รับไปประยกุตใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424