หลักสูตร การนํา OKRs ไปใช้ฟื้นฟู ธุรกิจในยุควิกฤติ – OBJECTIVE KEY RESULTS OKRs

       OBJECTIVE KEY RESULTS OKRs          การนํา OKRs ไปใช้ฟื้นฟู ธุรกิจในยุควิกฤติ

รายละเอียด

       OKRs เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันและช่วยสร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็น Google
Intel LinkedIn Huawei องค์กรเหล่านี้สอนทำ 0KR ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรให้เติบโตขึ้น                                                                                                                            OKRs สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้แต่มีรายละเอียดที่ต้องระวังในการนำไปใช้งาน ซึ่งหากองค์กรได้นำไปใช้ โดยไม่มีพื้นฐานที่เพียงพอก็อาจทำให้เกิดความสูญเสีย หรือเกิดปัญหาในด้านต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร ระบบงาน งบประมาณ เวลา เป็นต้น                                                                                                                                                หลักสูตร OKRs เป็นหลักสูตรแบบออนไลน์ที่ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน ง่ายต่อการจดจำพร้อมมีตัวอย่างองค์กรที่ดำเนินการสำเร็จ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนร้อย่างรวดเร็ว 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. มีความรู้ 0KR ที่ถูกต้อง
  2. สามารถกำหนดตัวชี้วัดแบบ 0KR ในการทำงานได้
  3. สามารถวางแผนการทำ 0KR ในองค์กรได้
  4. บริหารการทำงานแบบ OKR และ KPI ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424