หลักสูตร Online Team Engagement/ Online Corporate Culture/ Online Core Value

Online Team Engagement/ Online Corporate Culture/ Online Core Value

รายละเอียด

         จากสภาวะการทำงานปัจจุบัน ที่เป็นแบบ Work From Home ทุกคนรักษาระยะห่างทางสังคม แต่การทำงาน การประสานงาน การเชื่อมโยงงานระหว่างบุคคลที่มงาน ภายในฝ่าย ต่างฝ่าย ก็ยังคงเกิดขึ้นทั้งองค์กรเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล/ หน่วยงานในองค์กร และเกิดการทำงานเป็น Teamwork และการทำงานที่สอดคล้องค่านิยมองค์กร สิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องมีการขับเคลื่อน และสนับสนุนการทำงานให้ราบรื่น ก็คือการทำกิจกรรม Team Building ห่รือการาสร้างค่านิยมองค์กร์ ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Online Team Engagement/ Online Corporate Culture/ Online Core Value แบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ อันนำไปสู่การทำงานแบบออนไลน์ ที่เป็นทีมเวิร์ค มีความสามัคคี และผูกพันต่อองค์กรได้

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการทำงานเป็นทีม/ คำนิยมวัฒนธรรมองค์กร และความผูกพันองค์กรได้
  2. เพื่อให้บุคลากรในองค์กร มีทัศนคติ และทักษะ การทำงานเป็นทีม/ มีค่านิยมองค์กร สู่การทำงานในองค์กรได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424