การให้บริการที่ปรึกษาในการสร้างวัฒนธรรมบริการ - CONSULTING : SERVICE CULTURE

CONSULTING : SERVICE CULTURE
การให้บริการที่ปรึกษาในการสร้างวัฒนธรรมบริการ

รายละเอียด

     วัฒนธรรมบริการ คือ พฤติกรรมการแสดงออกและหลักคิดที่องค์กรยึดถือในการให้บริการลูกค้า ซึ่งจะเกิดขั้นกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทุกคนจนเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร และเกิดภาพจำในมุมมองของลูกค้า ซึ่งวัฒนธรรมบริการ จะช่วยทำให้องค์กรเกิดความยั่งยืนในธุรกิจ และมีมูลค่าเพิ่ม อันจะทำให้องค์กรมีความแตกต่างในการบริการ ซึ่งทำให้ขายได้โดยไม่ต้องลดราคาขายหรือลดต้นทุน

รูปแบบการดำเนินงานของที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาจะข้าไปศึกษาข้อมูล / Workshop ในองค์กร พร้อมออกแบU Service Culture Model / Training Course / Recognition Program จนเสร็จเรียบร้อย พร้อมการจัดอบรมและการติดตามผล

สิ่งที่องค์กรจะได้รับ

1. Service CultureModel
    – กลยุทธ์บริการ
    – ค่านิยมบริการ
    – ชุดพฤติกรรมบริการในแต่ละคำนิยม

2. Recognition Program เป็นรูปแบบ และแผนงานที่ใช้ในการส่งเสริมวัฒนธรรม บริการให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ชุดเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร Service Culture

ระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ปรึกษา

3-8 เดือน

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424