ที่ปรึกษาการสร้างระบบการบริหารงานบุคคล Package A - Consulting: HR system

ที่ปรึกษาการสร้างระบบการบริหารงานบุคคล Package A – Consulting: HR system

องค์กรของท่านต้องการสร้างระบบการ บริหารงานบุคคล เหล่านี้หรือไม่

1. Job Description

2. โครงสร้างองค์กร

3. โครงสร้างเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทน

4. กลยุทธ์ และ KPI สำหรับพนักงาน

5. ระบบการประเมินผลประจำปี

วัตถุประสงค์

เพื่อวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้สามารถดำเนินงานได้จริง

เครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคล ในโครงการ

เครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในโครงการประกอบด้วย

1. Job Description
2. โครงสร้างองค์กร
3. โครงสร้างเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทน
4. กลยุทธ์ และ KP! สำหรับพนักงาน
5. ระบบการประเมินผลประจำปี

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 6 เดือน

  1. ที่ปรึกษาให้บริการ Onsite 2 ครั้ง
  2. ที่ปรึกษาให้บริการ Online ผ่าน
  3. Zoom 6 ครั้ง (ครั้งละ 1-2 ช.ม)
  4. ที่ปรึกษาให้บริการ Oncall 6 เดือน

Deliverable: System

สิ่งที่จะได้รับ

1. Job Description
2. โครงสร้างองค์กร
3. โครงสร้างเงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทน
4. กลยุทธ์ และ KPI สำหรับพนักงานแต่ละตำแหน่ง
5. ระบบการประเมินผลประจำปี

Deliverable: Tools

สิ่งที่จะได้รับ

1. รูปแบบการประเมินผลทดลองงาน
2. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
3. สัญญาจ้าง สัญญาทดลองงาน สัญญารักษาความลับทางการค้า
4. แบบฟอร์มในงาน
5. ไฟล์ปฐมนิเทศ (Orientation) พนักงานใหม่
6. การวางโครงสร้าง Training Need

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424