ที่ปรึกษาการสร้างระบบการบริหารงานบุคคล (12 เดือน) Package B - Consulting: HR system – 12 months

ที่ปรึกษาการสร้างระบบการบริหารงานบุคคล (12 เดือน) Package B
Consulting: HR system – 12 months

องค์กรของท่านต้องการสร้างระบบการ บริหารงานบุคคล เหล่านี้หรือไม่

1. VISION MISSION

2. ORGANIZATION & STRUCTURE

3. วางโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชา อำนาจดำเนินการ

4. จัดทำ KPI และ JD สำหรับพนักงาน

5. โครงสร้างเงินเดือน และสวัสดิการ

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และประเมินผลทดลองงาน

7. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

8 สัญญาจ้าง, สัญญาทดลองงาน, สัญญารักษาความลับทางการค้า

9. แบบฟอร์มในงาน

10. POWER POINT ปฐมนิเทศน์พนักงาน

11. หลักสูตรฝึกอบรม POWER POINT 1 หลักสูตร

12. หลักสูตร์ฝึกอบรมใน GOOGLE CLASSROOM 1 วัน

13. วางโครงสร้าง TRAINING NEED

14. วางโครงสร้าง TRAINING ROAD MAP

วัตถุประสงค์

เพื่อวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้สามารถดำเนินงานได้จริง

เครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคล

เครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในโครงการประกอบด้วย

1. VISIONMISSION

2. ORGANIZATION& STRUCTURE

3. วางโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชา อำนาจดำเนินการ

4. จัดทำ KPI และ JD สำหรับพนักงาน

5. โครงสร้างเงินเดือน และสวัสดิการ

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และประเมินผลทดลองงาน

7. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

8. สัญญาจ้าง, สัญญาทดลองงาน, สัญญารักษาความลับทางการค้า

9. แบบฟอร์มในงาน

10. POWER POINT ปฐมนิเทศน์พนักงาน

11. หลักสูตรฝึกอบรม POWER POINT 1 หลักสูตร

12. หลักสูตร์ฝึกอบรมในGOOGLE CLASSROOM 1 วัน

13. วางโครงสร้าง TRAINING NEED

14. วางโครงสร้าง TRAINING ROAD MAP

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 12 เดือน

 1. ที่ปรึกษาให้บริการ Onsite 4 ครั้ง
 2. ที่ปรึกษาให้บริการ Online ผ่าน Zoom 12 ครั้ง (ครั้งละ 1-2 ช.ม)
 3. ที่ปรึกษาให้บริการ Oncall 12 เดือน

Deliverable: System

สิ่งที่จะได้รับ

 1. VISION MISSION
 2. ORGANIZATION & STRUCTURE
 3. วางโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชา อำนาจดำเนินการ
 4. จัดทำ KPI และ JD สำหรับพนักงาน
 5. โครงสร้างเงินเดือน และสวัสดิการ
 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และประเมินผลทดลองงาน
 7. การวางโครงสร้าง Training Need
 8. วางโครงสร้าง TRAINING ROAD MAP

Deliverable: Tools

สิ่งที่จะได้รับ

 1. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
 2. สัญญาจ้าง, สัญญาทดลองงาน, สัญญารักษาความลับทางการค้า
 3. แบบฟอร์มในงาน
 4. POWER POINT ปฐมนิเทศน์พนักงาน
 5. หลักสูตรฝึกอบรม POWER POINT 1 หลักสูตร
 6. หลักสูตรฝึกอบรมใน GOOGLE CLASSROOM 1 วัน

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424