หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562

รายละเอียด

       เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการเก็บรักษาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของลูกจ้าง หากข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร์โดยไม่ได้รับการอนุญาต จะส่งกระทบกับการชดเชยค่าสินไหม ต่างๆเป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้ประกอบการ์จำเป็นต้องควรระวังการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลพระราชบัญญัติฉบับนี้ของผู้ควบคุมส่วนบุคคล

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562
  2. เพื่อให้เข้าอบรมเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเผยแพร่ข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคล
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคต่างๆไปจัดทำเป็นนโยบาย คู่มือในการปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 และสื่อสารให้กับพนักงานทราบนำไปปฏิบัติในการทำงานร่วมกัน

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424