หลักสูตร ผู้จัดการร้านมืออาชีพ – Professional Branch Manager

ผู้จัดการร้านมืออาชีพ

Professional Branch Manager

รายละเอียด

       เพื่อให้ผู้จัดการร้านสาขามีแนวคิดในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ในด้านการบริหารจัดการเรื่องงานและการบริหารบุคคล รวมทั้งเทคนิคในการบริหารงานด้านต่าง เชาน งานบริการ, งานขาย, การตลาด, สภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ผู้จัดการสาขาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงตามป้าหมายที่กำหนดขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424