หลักสูตร เทคนิคการสอนงานอย่างมีออาชีพ – Coaching Techniques

Coaching Techniques
เทคนิคการสอนงานอย่างมีออาชีพ

รายละเอียด

       Center for (reative Leadership ได้ทำงานวิจัยร่วมกับ Morgan McCall. Michael M. Lombardo และ Robert A. Eichinger โดยได้สำรวจกับผู้บริหารทั่วโลก ผลการวิจัยพบกฎสำคัญของการเรียนรู้ของคนและได้สร้างเป็นกฎ า0 – 2. – 10 M.de ที่พบว่าการเรียนรู้ส่วนใหญ่ า0% มาจากประสบการณ์ (experience) ในการทำงานในที่ทำงาน รองลงมา 20% มาจากการมีปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้จาก (intera ction) กับผู้อื่น และส่วนสุดท้าย 10% มาจากการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม (education c training) ตามปกติ จากกฎถังกล่าว พบว่า แหล่งในการพัฒนาคนที่สำคัญ

อยู่ที่หัวหน้างานที่จะสอนงานให้ทีมงานสามารถทำงานได้อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพหลักสูตรนี้จะช่วยให้หัวหน้างานหรือผู้สอนงานทุกคน มีความรู้ และมีจิตวิทยาการสอนุงาน มีแนวทางในการเตรียมการสอนงานอย่างเป็นระบบและฝึกการสอนงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ทีมงานสามารถทำงานได้ตามที่หน่วยงานคาดหวัง และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร

วิธีการ

 1. การบรรยาย
 2. roup Coaching: การใช้คำถามกระตุ้นพื่อให้ผู้ข้าอบรมเห็นประโยชน์ ของบทบาท หัวหน้างานในฐานะ People Manager
 3. ตัวอย่าง และกรณีศึกษา (Case Study)
 4. สื่อวีดิทัศน์ (Cip Video]
 5. การระถมสมอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 6. สรุป และ ถาม – ตอบคำถาม

ความรู้ / ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ㆍตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสอนงานในฐานะหัวหน้า
     หน่วยงานหรือผู้
     สอนงาน

ㆍนำเทคนิคและเครื่องมือการสอนงานไปฝึกฝน เพื่อเพิ่มทักษะการสอนงาน
    อย่างมืออาชีพ

เหมาะกับใคร

 1. ผู้จัดการ
 2. หัวหน้างาน

รูปแบบการอบรมสัมมนา

 1. บรรยาย
 2. Workshop
 3. กรณีศึกษา

ระยะเวลาของหลักสูตร

1 วัน

เนื้อหาหลักสูตร

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424