หลักสูตร การควบคุมคุณภาพและลดข้อผิดพลาดในงาน

การควบคุมคุณภาพและลดข้อผิดพลาดในงาน

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อมีมุมมองต่อการทำงานอย่างมีคุณภาพ
  2. เพื่อทำให้เกิดทักษะในการควบคุมคุณภาพ และลดข้อผิดพลาดในงาน
  3. เพื่อสามารถบริการงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นและข้อผิดพลาดน้องลง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424