หลักสูตร Professional Customer Service

Professional Customer Service

รายละเอียด

     ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และโลกแห่งความเป็นจริงนั้น  มีปัจจัยมากมายหลายด้านที่จะนำพาเรานั้นสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ  ไม่ว่าจะเป็นในด้านทัศนคติ ความคิด พฤติกรรมการแสดงออก  ร่วมจนกระทั้งบุคลิกภาพที่สง่างามนั้น   ซึ่งต้องยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัว  หรือเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเฉพาะสายงานใดสายงานหนึ่ง

     ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรที่รวบรวมความสำคัญในด้านทัศนคติ  พฤติกรรม การให้บริการ  (Service Mind) การสื่อสาร (Communication) และการสร้างสรรค์บุคลิกภาพ (Personality) ให้ตนเองได้อย่างมี ความสุข จากการยอมรับของบุคคลทั่วไป และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่ง

วัตถุประสงค์

1. (Service Mind) – เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน ทราบแนวทางปฏิบัติในการให้บริการอย่างมืออาชีพ

2. (Communication)  – เพื่อเสริมทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งกับลูกค้าภายนอก และลูกค้าภายใน

3. (Personality) – เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับตนเอง และเสริมสร้างความมั่นใจต่อการให้บริการ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424