หลักสูตร บริการที่เป็นเลิศ : รหัสบริการ – Service Excellence : Service Code

 Service Excellence : Service Code
บริการที่เป็นเลิศ : รหัสบริการ

รายละเอียด

      การที่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง ประสบความสำเร็จในเรื่องการให้บริการจนลูกค้าส่วนใหญ่ที่เรียกว่า องค์กรนั้นมีบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ได้นั้น มันมิได้เกิดมาจากโชคช่วย หรือธุรกิจขาขึ้น หรือมีคนเก่งอยู่เยอะ หากแต่เกิดจากหลายๆปัจจัยมารวมกัน จนเกิดผลลัพธ์ ที่เรียกว่าเป็นบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)

      หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาจากการค้นคว้าวิจัย ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบให้เกิดบริเวณที่เป็นเลิศได้ ผลสรุปออกมาได้เป็นตัวอักษรที่จำง่ายๆ อยู่ 26 ตัวด้วยกัน เรียงตั้งแต่ A ถึง Zด้วยความปรารถนาที่ว่า องค์กรใด หรือผู้อ่านท่านใดสามารถหยิบยกนำเอาปัจจัยหรือตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาภายในองค์กรได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงคำศัพท์ ที่จำเป็นต่อการบริหารงานบริการให้เป็นเลิศ ที่นิยมที่สุดในสากล
  2. เพื่อนำเอาประสบการณ์ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและบริการลูกค้าได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424