หลักสูตรบริการที่เป็นเลิศ : วัฒนธรรมบริการ – Service Excellence : Service Culture

 Service Excellence : Service Culture
บริการที่เป็นเลิศ : วัฒนธรรมบริการ

รายละเอียด

   เมื่อเราเข้าไปซื้อสินค้า เมื่อเราเข้าไปใช้บริการในองค์หนึ่งแล้ว เกิดความประทับใจกับองค์กรนั้น และเมื่อไปในแต่ละสาขาก็เกิดความรู้สึกประทับใจเช่นเดียวกันในทุกสาขาที่ไป สิ่งที่เกิดขึ้นมรองค์กรลักษณะนี้  แน่นอนว่า ย่อมมิใช่เป็นความบังเอิญ หากแต่เกิดจากการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงาน เกิดจากการทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ อย่างตั้งใจจริงกับพนักงานทุกคน

    หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารงานบริการนำไปใช้ในการบริหารองค์กร เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมบริการที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงแนวทางการสร้างวัฒนธรรมบริการให้เกิดขึ้นในองค์กร อย่างเป็นรูปธรรม
  2. เพื่อนำเอาประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างวัฒนธรรมบริการ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในหน่วยงาน แผนก ฝ่าย และ องค์กรโดยรวม

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424