หลักสูตร ข้อตกลงระดับ การให้บริการ – Service Level Agreement

Service Level Agreement
ข้อตกลงระดับ การให้บริการ

รายละเอียด

     การกำหนดมาตรฐานบริการด้วยข้อตกลงระดับการให้บริการ ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการยกระดับบริการให้สูงขึ้น พร้อมทำให้ลูกค้าภายนอกและภายในเกิดความเชื่อถือ และมีความคาดหวังตรงกับบริการที่จะได้รับ ซึ่งถือว่าเป็นการตอบโจทย์ความพึงพอใจของลูกค้า เพราะถ้าหากการบริการมิได้แจ้ง SLA แก่ลูกค้า อาจทำให้ลูกค้าคาดหวังในสิ่งที่เหนือกว่าบริการที่จะได้รับย่อมจะส่งผลให้เกิดปัญหา ข้อร้องเรียน และความไม่พึ่งพอใจของลูกค้าก็เป็นได้หลักสูตรข้อตกลงระดับการให้บริการ Service Level Agreement (SLA) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงมุมมองของลูกค้า การกำหนดข้อตกลงระดับการให้บริการและมาตรฐานระยะเวลา เพื่อสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าได้จริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจถึงมุมมองการให้บริการลูกค้าภายใน ที่เป็นมาตรฐานและมี SLA

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการเขียนข้อตกลงระดับการให้บริการได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้สามารถนำเอาผลลัพธ์จาก Workshop ไปสู่การทำงานได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

Day 1

Day 2 (หลังจากการฝึกอบรม 1 สัปดาห์)

Coaching
กำหนดให้แต่ละกระบวนการได้รับคำแนะนำจากวิทยากร
กระบวนการละ 1 ชั่วโมง
(รวม 6 ชั่วโมง / วัน = 6 กระบวนการ / วัน)

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424