หลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการบริการ – Service Process Improvement

Service Process Improvement
การปรับปรุงกระบวนการบริการ

รายละเอียด

      การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการนำมาใช้ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานภายในองค์กรได้ โดยการนำมาปรับ (Customize) ให้เข้ากับบริบท (Context) ขององค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงที่เห็นผลเป็นรูปธรรม อันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผลระยะยาวต่อผลงานและความพึงพอใจของลูกค้า องค์กร และสังคม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริม Competency ด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  2. เพื่อนำเครื่องมือการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ไปประยุกต์ใช้ในงาน
  3. เพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424