หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริการจากสถานการณ์จำลอง - Service Simulation & Debriefing

การพัฒนาทักษะการบริการจากสถานการณ์จำลอง
Service Simulation & Debriefing​

รายละเอียด

1.เพื่อเรียนรู้รูปแบบการให้บริการสถานการณ์จำลองในการให้บริการและการฝึกรวบรวมประเด็นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการทำงาน

2.เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

3.เพื่อนำไปปรับใช้กับการพัฒนารูปแบบการให้บริการขององค์กร

4.นำหลักการไปใช้ในการประยุกต์และพัฒนากับองค์กร

5.พัฒนาศักยภาพของผู้นำในในการมององค์ประกอบภาพรวมในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาองค์กร

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ความรู้ (Knowledge) ความรู้ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่จัดให้กับผู้เรียน

  2. ความความปลอดภัยทางจิตใจในการเรียนรู้ (Psychological Safety) เป็นการตอบสนองทางบวกของพนักงานต่อกิจกรรมการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้และการแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระ

  3. ความสามารถในการตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awareness) เพื่อการตระหนักรู้ที่จะเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำงานในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมที่แสดงออก

  4. ความมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินใจในการให้บริการและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานบริการที่มีคุณภาพ

  5. ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making) ช่วยให้เกิดการตัดสินใจได้ดีขึ้น และช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงมุมมองในการรับมือกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  6. การสะท้อนตนเอง (Self-Reflection) เกิดการสังเกต วิเคราะห์ ตนเองในสิ่งที่เป็นจุดแข็งและจุดที่นำไปต่อยอดและพัฒนาศักยภาพต่อไป

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424