ที่ปรึกษาการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ - State Enterprise Assessment Model: SE-AM Corporate Social Responsibility in Process: CSR in Process

State Enterprise Assessment Model: SE-AM ที่ปรึกษาการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ Corporate Social Responsibility in Process: CSR in Process ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ

รายละเอียด

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง กำหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ต้องเข้าระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility in Process: CSR in Process) สิ่งที่ควรดำเนินการตามเกณฑ์ คือ

ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility in Process: CSR in Process)

คู่มือการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย โครงสร้างผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน ระบบติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการและ/หรือคณะอนุกรรมการ รวมถึงแนวปฏิบัติด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การทบทวนและจัดทำแผนแม่บทระยะยาวด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) มีองค์ประกอบและสาระสำคัญสอดคล้องตามหลักการหรือมาตรฐาน CSR in Process ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น มาตรฐาน ISO 26000 ได้แก่ ทิศทางระยะยาว วัตถุประสงค์ นโยบาย/เป้าประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลัก รายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายระยะยาวกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งและพันธกิจ

แผนปฏิบัติการประจำปี  ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ CSR in Process ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อให้ มีนโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน แผนแม่บทระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility in Process: CSR in Process) เพื่อการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีองค์ประกอบสาระสำคัญที่มีคุณภาพและครบถ้วนตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่ กรอบหลักการ OECD มาตรฐาน ISO 26000 และมาตรฐานการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของ สคร.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. คู่มือการปฏิบัติงานแผนแม่บทระยะยาว
  2. แผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility in Process: CSR in Process) เพื่อการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย
  3. แนวทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีระบบ และชัดเจน
  4. สามารถพัฒนาเครื่องมือ กลไก สร้างการมีส่วนร่วม โดยมีการบรูณาการงานด้าน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility in Process: CSR in Process) เพื่อสร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ที่ดี ความน่าเชื่อถือ/ไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม อย่างเป็นรูปธรรม  และสามารถติดตามการดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424