ที่ปรึกษาการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ด้านแผนเม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน

State Enterprise
Assessment Model: SE-AM
ที่ปรึกษาการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
ด้านแผนเม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน

รายละเอียด

     องค์กรรัฐวิสาหกิจ ต้องเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) อีกทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามมาตรฐานการประเมินองค์กรโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ดังนั้น เพื่อให้สามารถยกระดับสู่เป้าหมาย จึงจำเป็นต้องพัฒนา/ ทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ทันต่อสถานการณ์ในประเทศ และสภาพแวดล้อมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ โดยที่ผ่านมา โดยต้องมี แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนแผนแม่การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  2. เพื่อจัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นองค์กรที่ตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินภารกิจ รวมถึงนโยบายที่สร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
  3. เพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติงาน จากแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตการดำเนินงาน

1) ทบทวนแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2) ศึกษาข้อมูลแผน, ยุทธศาสตร์, โครงการ, เกณฑ์รางวัลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของประเทศไทย เพื่อนำมาพัฒนาแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี จาก

             a) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

            b) แนวทางโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

            c) หลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงาคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

            d) ข้อมูลสภาพแวดล้อมองค์กร โดยสามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรคจากแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้ แผนวิสาหกิจ รายงานผลการดำเนินงาน แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลการ                           ประเมินการสื่อสารภายใน แผนกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) จัดทำแนวทางและแผนปฏิบัติการประจาปี 2565 ตามโครงการทบทวนแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง            

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประกอบไปด้วย

  1. การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนทบทวนแม่บทการกากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ได้แนวทางการขับเคลื่อนการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  3. ได้แผนการปฏิบัติงานราย จากแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424