หลักสูตร การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ – Strategic Management

             Strategic Management             การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

รายละเอียด

     ในการบริหารองค์กรรกิจ ไม่สามารถใช้ควานรู้สึกในการทำงานโตยไม่มีการวางแผน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นศาสตร์ที่ช่วยทำให้ผู้นำขององค์กร มีระบบคิดในการขับเคลื่อนนำพาองค์กรให้มีทิศทางที่ถูกต้อง ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ได้คุ้มค่า ทำงานแบบมีแบบแผน และประสบความสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดได้                                         หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์นี้ ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้เข้าใจถึงพื้นฐานการบริหารจัดการเชิง กลยุทธ์ ตั้งแต่ระบบคิดการวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจริง ซึ่งผู้เข้ารับการสัมมนาจะได้เรียนรู้ จากกรณีศึกษาต่างๆ ขององค์กรชั้นนำในระดับสากล และมีการทำ Workshop เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ทำให้เข้าใจด้วย ประสบการณ์จริง เพื่อที่จะช่วยให้เป็นตัวอย่างแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้งานของตนเองได้

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจที่มีการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ และสามารถบริหารจัดการกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้บริหารสามารถนำออกมาใช้งานจริงได้ ในสถานการณ์ต่างๆ ของการทำงานในองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424