การพัฒนาตนเอง
เพื่อก้าวเป็นสุดยอดบุคลากร
Super Potential Employees

รายละเอียด

 •  ได้เรียนรู้ว่าจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กรได้อย่างไร
 • การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น ได้รู้ว่าจะทำอย่างไรให้โน้มน้าวใจคนได้
 • ได้เข้าใจว่าความคิดส่งผลต่ออารมณ์ และอารมณ์ส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจอย่างไร เรียนรู้สิ่งที่ Google จัดให้ความรู้ให้พนักงานความรู้พื้นฐานการทำงานของสมองที่ทำให้เข้าใจตนเอง แล้วนำมาพัฒนาชีวิตได้จริง
 • เรียนรู้ความเครียดจะส่งผลเชิงลบอย่างไร
 • เรียนรู้วิธีการออกจากอารมณ์เชิงลบ และสร้างมุมมองใหม่ที่ให้ประโยชน์กับประสิทธิภาพการทำงาน
 • เรียนรู้สุดยอดบุคลากรต้องมี Mindset เติบโตข้อไหนบ้าง ที่เปรียบเป็นเหมือน
  1) เสบียงอาหาร
  2) เป็นยานพาหนะ
  3) ที่เป็นพลังงานเชื้อเพลิง…
  ที่ทั้งหมดจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายเติบโตและประสบความสำเร็จได้ง่ายและรวดเร็วทั้งในองค์กรและในชีวิต

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ผู้เรียนจะเป็นสุดยอดมนุษย์ออฟฟิศ มี mindset เติบโต มีทักษะมนุษย์ที่มีความจำเป็นต่อโลกปัจจุบันและอนาคต สามารถรับผิดชอบการดำเนินงานของตนเอง มีภาวะผู้นำ มีความเข้าใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน มีความรู้สึกการเป็นเจ้าขององค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424