การสร้างคุณภาพบริการให้ยั่งยืน - Sustainability Services

Sustainability Services
การสร้างคุณภาพบริการให้ยั่งยืน

รายละเอียด

       เพื่อประสิทธิภาพในการรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการแบบเต็มรูปแบบ ทั้งแบบ Premium และ Standard ต่อยอดด้วยการรักษาระดับคุณภาพบริการให้ยั่งยืน โดยพัฒนาทักษะและส่งเสริมกิจกรรมในทุกๆ เดือนของพนักงานแบบกลุ่มเพื่อขยายต่อยอดประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานไปพร้อมกันทั้งองค์กร และประเมินผลทุกช่วงระยะการให้บริการเพื่อรักษาระดับคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาคุณภาพบริการขององค์กรให้ยั่งยืน
  2. เพื่อรักษามาตรฐานให้มีความเสถียรในแต่ละจุดสัมผัส

ผลลัพธ์

พนักงานขาย / บริการ มีความตื่นตัวในการขาย / ให้บริการแก่ลูกค้า และมีความสุข ในการทำกิจกรรมไปพร้อมกับการทำงาน และยังสามารถรักษาระดับการขาย / ให้บริการได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ที่ได้รับ

องค์กรสามารถรักษาระดับคุณภาพการบริการของพนักงานได้อย่างต่อเนื่องพนักงานมีศักยภาพและทักษะในการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424