หลักสูตร เทคนิคการทำงานกับชาวต่างชาติ (ญี่ปุ่น อเมริกา อินเดีย)

เทคนิคการทำงานกับชาวต่างชาติ
(ญี่ปุ่น อเมริกา อินเดีย)

รายละเอียด

     ในสภาวการณ์ที่โลกมีความเชื่อมโยง การทำงานกับคนต่างชาติถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการเติบโตขององค์กรและบุคลากร สิ่งสำคัญในการทำงานกับคนต่างชาติก็คือการเข้าใจในบริบท มุมมองแนวคิด พฤติกรรม และวิธีการทำงาน ดังนั้นบุคลากรที่จะทำงานกับคนต่างชาติ จึงจำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้เทคนิคการทำงานกับคนต่างชาติ เพื่อจะช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีความพร้อมในการทำงาน มีรูปแบบวิธีการทำงานร่วมกันกับคนต่างชาติอย่างราบรื่น อีกทั้งเป็นการขจัดปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้การเรียนรู้ เข้าใจและให้ความสำคัญในความแตกต่างของแต่ละชาติเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้โดยง่าย ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นปฏิบัติและปรับตัวเข้าทำงานกับคนต่างชาติได้จริง

     หลักสูตรเทคนิคการทำงานร่วมกับคนอินเดีย มีการออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการฟังการชม การฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถด้วยพื้นฐานทางวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ส่งผลให้สไตล์การทำงานของคนแต่ละชาติแตกต่างกันออกไป

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อเข้าใจถึงบริบท มุมมอง แนวคิด พฤติกรรม และวิธีการทำงานคนต่างชาติ
  2. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ ในการการทำงานร่วมกับคนต่างชาติ
  3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เทคนิคการทำงานกับคนต่างชาติ อันจะช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีความพร้อมในการทำงาน
  4. เพื่อสามารถปรับพฤติกรรมให้สามารถทำงานร่วมกับคนต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน และเห็นความสำคัญของความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสไตล์การทำงานในแบบญี่ปุ่น อเมริกา และอินเดียได้
  6. เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น อเมริกัน และอินเดียได้

เนื้อหาหลักสูตร

Day 1

Day 2

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424