การให้คำปรึกษา The Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA)

การให้คำปรึกษา The Personal Data

Protection Act B.E. 2562 (PDPA)

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  2. เพื่อให้เข้าอบรมเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเผยแพร่ข้อมูล ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคล

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

  1. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย
  2. จัดทำคู่มือการใช้งาน The Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA)
    ที่องค์กรจำเป็นต้องใช้

เนื้อหาหลักสูตร

*** อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเข้าปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ***

ลักษณะของการให้บริการ

ที่ปรึกษามีแนวทางดำเนินการดังนี้

  1. ที่ปรึกษาจะทำการสัมภาษณ์หรือประชุมหารือกับ 0wner และผู้บริหารระดับสูงโดยร่วมกับ คณะทำงาน ด้วยตนเอง
  2. ที่ปรึกษาจะทำการสัมภาษณ์หรือสัมมนากลุ่มย่อยกับผู้จัดการและพนักงานทุกฝ่ายร่วมกับทีม คณะทำงานด้วยตนเอง
  3. ที่ปรึกษาจะทำการถ่ายทอดวิธีดำเนินการและข้อมูลสารสนเทศทั้งหมดที่ได้จัดทำให้แก่คณะทำงานต่อยอดงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต
  4. (4) ระหว่างที่เป็นที่ปรึกษาองค์กรสามารถรับคำปรึกษาในการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ปรากฎในสัญญาการให้บริการที่จะทำแยกต่างหากจากเอกสารชุดนี้ และให้ถือว่าเอกสารชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการให้บริการ

เงื่อนไขการของการให้บริการ

ปรากฏในสัญญาการให้บริการที่จะทำแยกต่างหากจากเอกสารชุดนี้ และให้ถือว่าเอกสารชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการให้บริการ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424