หลักสูตร จิตวิทยาการสื่อสาร เพื่อสร้างสัมพันธภาพในองค์กร - The Psychology of Effective Communication

จิตวิทยาการสื่อสาร
เพื่อสร้างสัมพันธภาพในองค์กร
The Psychology of Effective Communication

รายละเอียด

     การสื่อสารเป็นองค์ประกอบสำคัญในชีวิตของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับคนใกล้ชิด การสื่อสารในที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งการเข้าสังคมในโลกแห่งความเชื่อมโยงดิจิทัล การสื่อสารเป็นตัวช่วยในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ และความรู้สึก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีกันและกันในสังคมมนุษย์จิตวิทยาการสื่อสารจึงนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและรูปแบบของการสื่อสารรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อทำให้เราสื่อสารได้ข้าถึงและประสบความสำเร็จในรูปแบบที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในสมัยปัจจุบัน ที่มีการใช้ทคโนโลยีและสื่อดิจทัลเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารจิตวิทยาการสื่อสารกลายเป็นแนวทางที่มีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากการเข้าใจวิธีการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้ภาษาพูด การใช้ภาษาการสื่อความหมาย รวมถึงการใช้สื่อสารโดยใช้เทคนิคการเข้าถึงรูปแบบความคิดและพฤติกรรมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคล และในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกันในสังคมที่มีความหลากหลายและซับซ้อนในงานวิจัยทางจิตวิทยาการสื่อสารนั้น มีการศึกษาและวิเคราะห์หลายปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสาร เช่น ปัจจัยทางพื้นฐานของความรู้สึกและความคิด พฤติกรรม ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี เพื่อเข้าใจกระบวนการและผลกระทบต่อการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆจิตวิทยาการสื่อสารจึงเน้นการเข้าใจหลักการของจิตวิทยาการสื่อสาร รวมถึงการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการทำงาน

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • การเข้าใจตนเองและผู้อื่น: จิตวิทยาการสื่อสารช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การเสริมสร้างความเข้าใจกันและลดความขัดแย้งในการสื่อสาร
  • การสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล: การทราบถึงกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วยให้เราสามารถสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แข็งแรงและร่วมมือกันได้ เราสามารถเรียนรู้วิธีการสร้างความเข้าใจและการฟังผู้อื่นอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความรู้สึกของการเชื่อมโยงและความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือชุมชน
  • การสร้างสรรค์และสื่อสารทางองค์กร: ในที่ทำงานหรือองค์กร การเข้าใจจิตวิทยาการสื่อสารช่วยให้ผู้นำและพนักงานสามารถสร้างสรรค์และจัดการการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรและสามารถลดข้อขัดแย้งและความสับสนในการทำงาน
  • การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารในสังคม: การศึกษาจิตวิทยาการสื่อสารมีความสำคัญในการส่งเสริมทักษะการสื่อสารที่มีคุณค่าในสังคม การเรียนรู้วิธีการสื่อสารกับบุคคลจากวัฒนธรรมและพื้นฐานที่แตกต่างกันช่วยสร้างการเข้าใจและความสามัคคีในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความปลอดภัยทางด้านจิตใจและความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายในโลกที่เชื่อมโยงกันอย่างมากขึ้นในปัจจุบัน

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424