หลักสูตร ศิลปะภาวะผู้นำในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิภาพ - The state of art in Leadership

ศิลปะภาวะผู้นำในการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
The state of art in Leadership

รายละเอียด

     การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรเริ่มต้นด้วยการสร้างความผูกพันและความพึงพอใจในพนักงานเมื่อพนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้ความสำคัญและเข้าใจความสำคัญของบทบาทของพนักงานจะทำให้มีแรงจูงใจที่จะทำงานด้วยความกระตือรือร้นและอุทิศตนให้ทำงานในทางที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร และรวมถึงการสร้างทีมงานที่มีความร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นภายในทีม การสร้างทีมงานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ มีการสื่ อสารที่ เปิดเผยและมีการให้กำลังใจแก่สมาชิกในทีม เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจหัวใจสำคัญของการเข้าใจความแตกต่างและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำแนวทางในการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานส่งผลให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับทีมงาน
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ได้จากการอบรมนำไปใช้อย่างเป็นระบบเพื่อบรรยากาศที่ดีใจการทำงาน และสร้างการขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จต่อไป

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424