หลักสูตร เทคนิคการถ่ายทํา VDO เพื่อผลิตสื่อในองค์กร – VDO PRODUCTION TECHNIQUE

เทคนิคการถ่ายทํา VDO เพื่อผลิตสื่อในองค์กร
 VDO PRODUCTION TECHNIQUE

รายละเอียด

     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายทำวิดีโอ และสามารถนำไปใช้ในการผลิตสื่อโดยสามารถปฏิบัติได้จริงในองค์กรของตนเอง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนการใช้อุปกรณ์ถ่ายทำวิดีโอเพื่อพัฒนาทักษะเสริมสร้างประสบการณ์ ฝึกวางแผน ให้สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424