หลักสูตร การสร้างความไว้วางใจ Trust

                การสร้างความไว้วางใจ Trust

 

รายละเอียด

     ในการทำงานของทุกคนย่อมพบปัญหาอุปสรรคเข้ามาและต้องแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้แต่มีน้อยคนที่จะใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ในการแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการ ซึ่งหลักสูตรการคิดเชิงวิพากษ์นี้ได้ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงหลักการวิธีการเทคนิคในการคิดเชิงวิพากษ์แล้วยังมีการทำ workshop เพื่อนำปสู่การทำงานจริงด้วย

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424