หลักสูตร การทำงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อผลลัพธ์ที่ดี – Work with Strategy for Better Result

การทำงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อผลลัพธ์ที่ดี Work with Strategy for Better Result

รายละเอียด

     หลักสูตรนี้ถูกออกแบบให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝน เรียนรู้ ทักษะการคิดอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อไปวางแผนงาน หรือแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบในการปฏิบัติงานด้วยเป็นการคิดอย่างมีกลยุทธ์ ที่จะช่วยให้การกระทำมีทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสมและชัดเจน ถ้าหากเราได้มีการเรียนรู้ฝึกฝนการคิด การวางกลุยุทธ์ที่ดีแล้วนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นการที่เราทำอะไรสำเร็จ ตามภาระกิจไปแล้วครึ่งทาง

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถคิด และทำงานอย่างเป็นขั้นตอน สามารถเข้าใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างบูรณาการ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี
  2. เพื่อให้ผู้อบรมนำเครื่องมือไปจัดการปัญหาต่างของตนเอง ขององค์กร และของผู้อื่นได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424