5 หลักสูตรอบรมสุดปัง เพิ่มพลังองค์กร

ปัจจุบันเข้าสู่ยุค Digital แบบเต็มตัว รูปแบบการทำงานมีแบบ Work from home Work from anywhere  มีการทำงานที่บ้านสลับกับที่ทำงาน มีการแข่งขัน และจากการวิจัยพบว่า สิ่งที่องค์กรส่วนใหญ่ประสบปัญหามีปัจจัยหลายด้าน อาทิ เช่น

  • พนักงานหมดไฟในการทำงาน เกิดภาวะ Burnout จากงานที่จำเจ ปริมาณงานที่มากและควบคุมไม่ได้
  • พนักงานปรับตัวไม่ทันกับการทำงานแบบยุค Digital
  • การสื่อสารผิดพลาด และล่าช้า
  • การประสานงานกันไม่ราบรื่น เกิดความขัดแย้ง
  • การบริการลูกค้าไม่ดี
  • พนักงานลาออกบ่อย หรือหาพนักงานที่เหมาะสมกับองค์กรยากขึ้น

ด้วยเหตุผลนี้สิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างยิ่งก็คือ เรื่องของคน เพราะคนคือทุกสิ่ง คนคือผู้ขับเคลื่อนองค์กร คนคือผู้ริเริ่ม สร้างสรรค์ และคนทุกคนนี่เองคือ ผู้นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ และสร้างความยั่งยืน

สิ่งที่องค์กรควรพัฒนาและปลูกฝังเป็นอย่างยิ่งก็คือ วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) สำหรับทุกองค์กร หรือ วัฒนธรรมบริการ (Service Culture) สำหรับธุรกิจบริการ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์บริการ ร้านค้า ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ ธนาคาร Showroom  ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ ที่หัวใจของธุรกิจขับเคลื่อนด้วยการให้บริการลูกค้า

เพราะวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมบริการ เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความแข็งแกร่งในองค์กร ที่จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความมั่นคง อุปมาได้ว่า หากองค์กรเหมือนบ้านหนึ่งหลัง วัฒนธรรมองค์กรหรือวัฒนธรรมบริการ ก็เสมือนเป็นเสาเข็มของบ้านที่จะสร้างความมั่นคง แข็งแรงเป็นพื้นฐานของบ้านนั่นเอง

การสร้างวัฒนธรรมจะช่วยให้พนักงานมีสิ่งยึดเหนี่ยว มีแนวทางด้านความคิดและพฤติกรรมในการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ และทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดี มีคนดีดีมาอยู่ร่วมกัน มีคนคิด พฤติกรรม และรูปแบบการทำงานที่ใกล้เคียงกัน ทำให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของพนักงานในการอยู่กับองค์กร มีความผูกพันต่อองค์กร และพนักงานเก่งๆ ก็ไม่อยากลาออกไปทำงานในที่ที่ให้เงินเดือนสูงกว่า เพราะเขาไม่แน่ใจว่าบรรยากาศ

การทำงานที่ดีแบบนี้ จะเกิดขึ้นในที่ทำงานใหม่หรือเปล่า อีกทั้งอัตราจำนวนของพนักงานหมดไฟ หมดแรงในการทำงาน (Burnout) ก็ลดลงด้วย ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ (https://www.impgroup.net/consulting-corporate-culture-core-value-vision-mission-strategy/)

หลักสูตรยอดนิยมที่จะช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานขององค์กรส่วนใหญ่ หรือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนยาสามัญประจำบ้านขององค์กรได้ ก็คือ 5 หลักสูตรนี้

1. การลดภาวะหมดไฟ ในการทำงาน (Burnout Recovery) มีเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจสาเหตุของภาวะหมดไฟในการทำงาน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การปรับความคิด อารมณ์ พฤติกรรมในการทำงาน พร้อมทั้งเทคนิคการจัดการกับภาวะหมดไฟในการทำงาน

หมดไฟทำงาน ไม่อยากทำงาน Burnout impression

2. Digital Mindset มีเนื้อหาที่ปลูกฝังค่านิยม ความเชื่อ และเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับในการปรับตัวเองเข้าสู่โหมดทำงานแบบ Digital พร้อมเรียนรู้ เครื่องมือ เทคนิค พร้อมรู้จักศัพท์ ที่เกี่ยวกับ Digital พื้นฐาน เช่น Chatbot AI   Blockchain และอื่นๆ

Digital Mindset

3. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายทอดข้อมูล พูดคุย สื่อสาร ภาษากาย ระหว่างบุคคลทั้งเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกน้อง ให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร

การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เทคนิคการประสานงานและลดความขัดแย้ง ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการประสานงานระหว่างบุคคล หน่วยงานและองค์กรพร้อมทั้งรูปแบบการจัดการความขัดแย้งและการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการประสานงานและลดความขัดแย้ง

5. การบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ ในการทำงานให้บริการลูกค้าจำเป็นต้องมีใจบริการ มีทัศนคติที่ดี ในการทำงาน เข้าใจลูกค้า มีเทคนิคค้นหาความต้องการ และเสนอการบริการ ที่เหมาะสมกับลูกค้า อีกทั้งแนวทางการรับเมื่อเกิดปัญหากับลูกค้า

การบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ ในการทำงานให้บริการลูกค้าจำเป็นต้องมีใจบริการ

ทั้ง 5 หลักสูตรนี้ก็จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้แข็งแกร่งเพื่อให้สามารถส่งมอบการทำงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงแก่องค์กรและลูกค้าได้ https://www.impgroup.net/consulting-corporate-culture-core-value-vision-mission-strategy/

Credit : ดร.บอล พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล – สถาบัน IMPRESSION

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424