การให้บริการที่ปรึกษาในการสร้างวัฒนธรรม / ค่านิยมองค์กร / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร

CONSULTING : Corporate Culture / Core Value / Vision / Mission / Strategy การให้บริการที่ปรึกษาในการสร้างวัฒนธรรม / ค่านิยมองค์กร / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร

รูปแบบการดำเนินงานของที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาจะเข้าไปศึกษาข้อมูล /Workshop ในองค์กร พร้อมออกแบบ Corporate Culture / Core Value / Model / TrainingCourse / Recognition Program จนเสร็จเรียบร้อย พร้อมการจัดอบรม และการติดตามผล

ระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ปรึกษา

3 -เดือน

วัฒนธรรมองค์กร

คือความเชื่อและพฤติกรรมที่พนักงานทุกระดับยึดถือ และปฏิบัติต่อเนื่องสะสมกันมาจนเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร

วัตถุประสงค์

วัฒนธรรม / ค่านิยมองค์กร

  1. เพื่อออกแบบวัฒนธรรม / ค่านิยมองค์กรใหม่ที่สามารถ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของค์กร
  2. เพื่อออกแบบแนวทางการนำวัฒนธรรม / ค่านิยมองค์กรรูปแบบใหม่ไปสู่การปฏิบัติ
  3. เพื่อให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม / ค่นิยมองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร

  1. เพื่อจัดทำ/ปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร ให้เหมาะสมกับการแข่งขันในปัจจุบัน และอนาคต
  2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ การขับเคลื่อน วิสัยทัศน์พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร อย่างถูกต้อง และหมาะสม

แผนโครงการ

การออกแบบ Design

1. ศึกษาข้อมูลองค์กร
2. สัมภาษณ์ผู้บริหาร
3. วิเคราะห์วัฒนธรรม และการขับเคลื่อนธุรกิจ
4. จัด Workshop : Corporate Culture / Core Value / Vision / Mission / Strategy
5. ออกแบบ Corporate Culture / Core Value / Vision / Mission / Strategy
6. ออกแบบพฤติกรรม
7. ออกแบบกิจกรรมส่งเสริม

การดำเนินการ Deploy

8. ดำเนินการตามแผน

การพัฒนา Development

9. การติดตามผลการดำเนินการ
10. วิเคราะห์ผลการดำเนินการ
11. พัฒนาแผนงาน และการปฏิบัติ

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424