หลักสูตร 7 qc tools

7 QC Tools

รายละเอียด

     7 QC Tools คือ เครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการจัดการงานทั้งในส่วนของการบริหารจัดการและการบริหารกระบวนการ รวมถึงเพื่อกระบวนการแก้ปัญหา เครื่องมือ ตัวนี้ได้สร้างให้บริษัทต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่น เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการในเรื่องของการทำงานให้เกิดประสิทธิผลด้วยประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสารกับทุกระดับของคนในองค์กร ให้เข้าใจเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายได้ง่ายขึ้น ทั้งยังทำให้กระบวนการการแก้ปัญหาและตัดสินใจอยู่บนฐานของข้อมูลที่แท้จริงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เข้าใจ ความสำคัญของเครื่องมือคุณภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการของเครื่องมือ 7 ชนิด
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างเครื่องมือคุณภาพที่สำคัญได้
  4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาตามขั้นตอนของ QC Story ในกิจกรรมกลุ่ม QCC

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424