เกี่ยวกับเรา

IMPRESSION คือใคร

     IMPRESSION เป็นสถาบันแรกในประเทศไทย ที่ให้บริการด้านที่ปรึกษาและฝึกอบรมในด้านการพัฒนาการบริการลูกค้าในประเทศอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เกิดจากการร่วมมือกันของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการลูกค้าในระดับสากล ที่มีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี มาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะจนถึงปัจจุบัน

 1. มีโมเดลที่ใช้ในการพัฒนาระบบการบริการลูกค้าที่เรียกว่า SEA Model (Service Excellence Avenue)
 2. มีหนังสือด้านการพัฒนาการบริการให้เป็นเลิศ ที่จัดจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ มากกว่า 8 เล่ม
 3. มีบทความ ด้านการพัฒนาการบริการให้เป็นเลิศมากกว่า 600 บทความ
 4. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและทักษะในการบริการลูกค้าตามมาตรฐานสากลมากกว่า 1,000 องค์กรชั้นนำ
 5. ให้บริการลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า
 6. มีหลักสูตรฝึกอบรมที่ใช้ในการพัฒนาทักษะด้านการบริการลูกค้า อย่างครอบคลุมและสามารถปรับให้เหมาะกับประเภทธุรกิจได้
 7. สถาบันที่ให้บริการ ที่ปรึกษา ฝึกอบรม สอนงาน และประเมินผลในการพัฒนาองค์กรที่เป็นเลิศ

เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท A
หมายเลข 2591 โดยศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

 • บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)

 • มาตรฐานการบริการ (Service Standard)

 • วัฒนธรรมบริการ (Service Culture)

 • พิมพ์เขียวบริการ (Service Blueprint)

 • บริการให้เกิดแบรนด์ (Branded Customer Service)

 • วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

 • แผนการพัฒนาผู้นำ (Leadership Profile)

 • บุคลิกภาพผู้บริหาร (Personality Leadership)

วิสัยทัศน์

     เป็นสถาบันที่ให้บริการในการให้ความรู้ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาบริการให้เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้น การพัฒนาระบบบริการ บุคลากร เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการของไทยให้อยู่ในระดับสากล

บริการของ IMPRESSION

 1. ที่ปรึกษา (CONSULTING)
 2. ฝึกอบรม (TRAINING)
 3. Service / Audit

ทำไมถึงเลือก IMPRESSION ?

เพราะ IMPRESSION เป็นสถาบันที่

 1. ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) มีความรู้และประสบการณ์จริง มากกว่า 10 ปี
 2. การออกแบบหลักสูตร (Customized) อย่างเฉพาะเจาะจงให้แก่ลูกค้าในแต่ละองค์กร
 3. บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) เราทุ่มเทส่งมอบบริการด้วยใจ สู่บริการที่เป็นเลิศ
 4. วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม (Tangible) โดยกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และแนวทางการพัฒนาองค์กร
 5. เพลิน (PLAY & LEARN) เราเน้นบรรยากาศการฝึกอบรมแบบสนุกสนาน ไม่ตึงเครียด