หลักสูตร การจัดการกับภาวะหมดไฟในการทำงาน - Burnout Recovery

การจัดการกับภาวะหมดไฟในการทำงาน
 Burnout Recovery

รายละเอียด

       ความท้าทายที่องค์กรจะต้องเผชิญในปัจจุบันส่งผลต่ออนาคตขององค์กรและพนักงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้องค์กรจำเป็นจะต้องเสริมสร้างทักษะเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแทรกแซงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจากหลายปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งนอกจากพนักงานจะต้องมีการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากการทำงานไม่ว่าจะเป็น work from home ภาระงาน หรือสังคมในที่ทำงาน ส่งผลให้เกิดภาวะ Burnout  พนักงานจำเป็นต้องมีการฝึกทักษะทางปัญญาโดยการบริหารจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้น รวมถึงการพัฒนาทักษะในการทำงานเพื่อทำให้งานเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด จึงจำเป็นที่ในโลกแห่งการทำงานนั้น พนักงานจะต้องเข้าใจอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม ฝึกควบคุมและจัดการสิ่งเหล่านี้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเครียดในการทำงาน เพื่อทำให้เกิดภูมิต้านทานในการจัดการกับปัญหาที่ผ่านเข้ามาทำให้สามารถเกิดปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกัน การได้รับความเชื่อถือจากผู้ร่วมงาน การให้ความช่วยเหลือเพื่อให้องค์กรเกิดประสิทธิผลในงานให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร องค์กรจึงจำเป็นต้องพัฒนาพนักงานในด้านนี้

       การลดภาวะ Burnout จะกล่าวถึง คุณลักษณะการจัดการอารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรมที่ส่งผลกระทบกับตนเองและผู้อื่น ทำให้สามารถชี้นำความคิดและการกระทำได้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อเป็นแรงจูงใจในการสร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่นได้อย่างประสบความสำเร็จ เช่น การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเชื่อมั่นใจตนเอง การพัฒนาตนอยู่เสมอ การโน้มน้าวผู้อื่น ความต้องการผลสัมฤทธิ์ การสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง และความฉลาดทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเรียนรู้รูปแบบและขั้นตอนในการพัฒนาการบริหารจัดการอารมณ์ ความคิด พฤติกรรมจากการ burnout และพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผล
  2. เพื่อประเมินตัวเองและรับรู้ปัญหาในด้านการจัดการความคิด อารมณ์ พฤติกรรที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน
  3. เพื่อศึกษารูปแบบและเทคนิคของวิธีการบริหารจัดการความคิด อารมณ์ พฤติกรรมและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ
  4. นำแนวทางในการจัดการแก้ปัญหาไปใช้เพื่อลดภาวะ burnout ทางความคิด อารมณ์ พฤติกรรม ส่งผลให้ร่างกาย ความสัมพันธ์ ในการทำงานมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424