การเรียนรู้รูปแบบบริการโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Service Simulation) การเรียนรู้รูปแบบสถานการณ์จำลองได้พิสูจน์แล้วว่าทำให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้เชิงบวกและทำให้เกิดทักษะการคิดเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงาน ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเริ่มต้นจากการใช้ในกองทัพเพื่อใช้ในการจำลองรูปแบบสถานการณ์ที่หลากหลายเพื่อไปเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้เกิดความทักษะและความชำนาญ หลังจากนั้นการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองได้นำมาใช้ในวงการแพทย์ซึ่งแน่นอนว่าวงการแพทย์นั้นต้องการการเรียนรู้ที่ต้องฝึกให้เกิดทักษะเพราะเป็นการทำงานที่ต้องการความแม่นยำสูง ต้องให้การดูแลรักษาชีวิตของมนุษย์ ความผิดพลาดต้องน้อยที่สุดหรือต้องไม่เกิดขึ้นเลย การเรียนรู้โดยสถานการณ์จำลองจึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่นำมาใช้เพื่อทำฝึกทักษะทางความคิดของผู้เรียนที่เน้นกระบวนการคิด ดึงศักยภาพของผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตนเอง จนสามารถเกิดทักษะติดตัวเพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันงานบริการมีการแข่งขันสูง ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานบริการประสบความสำเร็จคือตัวผู้ให้บริการเองไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานและรูปแบบการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้สูงสุดซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าจะเลือกใช้บริการนั้นๆ การเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้จะต้องมาจากรูปแบบการให้ความสำคัญเรื่องของทักษะการให้บริการที่ประกอบด้วยพฤติกรรมการให้บริการที่ดี เช่น มารยาทในการให้บริการ การให้บริการด้วยใจ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า […]