การเรียนรู้รูปแบบบริการโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Service Simulation) การเรียนรู้รูปแบบสถานการณ์จำลองได้พิสูจน์แล้วว่าทำให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้เชิงบวกและทำให้เกิดทักษะการคิดเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงาน ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเริ่มต้นจากการใช้ในกองทัพเพื่อใช้ในการจำลองรูปแบบสถานการณ์ที่หลากหลายเพื่อไปเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้เกิดความทักษะและความชำนาญ หลังจากนั้นการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองได้นำมาใช้ในวงการแพทย์ซึ่งแน่นอนว่าวงการแพทย์นั้นต้องการการเรียนรู้ที่ต้องฝึกให้เกิดทักษะเพราะเป็นการทำงานที่ต้องการความแม่นยำสูง ต้องให้การดูแลรักษาชีวิตของมนุษย์ ความผิดพลาดต้องน้อยที่สุดหรือต้องไม่เกิดขึ้นเลย การเรียนรู้โดยสถานการณ์จำลองจึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่นำมาใช้เพื่อทำฝึกทักษะทางความคิดของผู้เรียนที่เน้นกระบวนการคิด ดึงศักยภาพของผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตนเอง จนสามารถเกิดทักษะติดตัวเพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันงานบริการมีการแข่งขันสูง ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานบริการประสบความสำเร็จคือตัวผู้ให้บริการเองไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานและรูปแบบการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้สูงสุดซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าจะเลือกใช้บริการนั้นๆ การเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้จะต้องมาจากรูปแบบการให้ความสำคัญเรื่องของทักษะการให้บริการที่ประกอบด้วยพฤติกรรมการให้บริการที่ดี เช่น มารยาทในการให้บริการ การให้บริการด้วยใจ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า […]
5 ขั้นตอนการทำ Debriefing และ Simulation ให้ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกับองค์กร  5ขั้นตอนนี้ Simulation และ Debriefing จะทำให้องกรของท่านพัฒนาได้อย่างยั่งยืน การตั้งเป้าหมายในการตั้งเป้าหมายเพื่อจะให้เห็นพฤติกรรมในการทำงานที่เราต้องการ การสร้างพฤติกรรมในการทำงานเหมือนกับเราสร้าง checklist หรือสร้างพฤติกรรมที่เราต้องการขึ้นมา simulation หรือการเข้าสถานการณ์จำรองเป็นการปฏิบัติจริงๆในสถานการณ์ที่เสมือนจริงและหน้างานที่เหมือจริงมากที่สุด การใช้เทคนิคคำถามในการกระตุ้นคิดเพื่อให้สามารถดึงศักยภาพของบุคลากรเองออกมาว่าในพฤติกรรมที่เราต้องการต้องการให้เดินไปทางไหน การสะท้อนคิดและการสร้างทักษะในการทำงานด้วยตัวเองขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพื่อให้บุคลากรเองสามารถพัฒนาทักษะตัวเอง ให้บุคลากรสามารถคิดที่จะต่อยอดในการนำทักษะนี้ไปใช้ในการทำงานได้ด้วยตัวเอง หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้สถานการณ์จำลองให้บริการ – […]
Debriefing และ Simulation ทำแล้วดีกับองค์กรอย่างไร รูปแบบของการเรียน Debriefing และ Simulation สิ่งที่เราจะได้คือพฤติกรรมจริงๆ ในการให้บริการ มาตรฐานในการให้บริการ การส่งต่อประสบการณ์ในการทำงานให้กับบุคลากรในการทำงานที่ทำงานร่วมกัน การเผชิญกับสถานการณ์ในการให้บริการจริง และแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดจากหน้างานของเรา รวมถึงการที่เราจะนำปัญหาไปปรับปรุงงานบริการของเราและสุดท้าย Debriefing และ Simulation จะทำให้เราได้เรียนรู้จากสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เจอ เมื่อเกิดสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือเรื่องของการแก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการในการให้บริการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น Debriefing […]
เรียน Debriefing และ Simulation ได้อะไร รูปแบบของการเรียน Debriefing และ Simulation สิ่งที่เราจะได้คือพฤติกรรมจริงๆ ในการให้บริการ มาตรฐานในการให้บริการ การส่งต่อประสบการณ์ในการทำงานให้กับบุคลากรในการทำงานที่ทำงานร่วมกัน การเผชิญกับสถานการณ์ในการให้บริการจริง และแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดจากหน้างานของเรา รวมถึงการที่เราจะนำปัญหาไปปรับปรุงงานบริการของเราและสุดท้าย Debriefing และ Simulation จะทำให้เราได้เรียนรู้จากสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เจอ เมื่อเกิดสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือเรื่องของการแก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการในการให้บริการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น […]
Debriefing คืออะไร ทำไมต้องทำ ทำแล้วได้อะไร      Debriefing  คือกระบวนการ ในการอภิปราย หรือว่าการสรุปผล การให้ Feedback  และการให้การสะท้อนกลับหลังจากที่เข้าร่วมสถานการณ์จําลองแล้ว ซึ่ง Debriefing    จะทําให้เรา ทราบว่าในสถานการณ์จําลอง เกิดอะไรขึ้น  และเราจะมีแนวทางการพัฒนา หรือว่า จะสามารถดึงทักษะ ของบุคลากรเอามาใช้ได้อย่างไร ซึ่ง […]
Service simulation คืออะไร ทำไมต้องทำ     Simulation หรือที่เราเรียกว่า สถานการณ์จําลอง ซึ่งตัวสถานการณ์จําลองประวัติศาสตร์ปฏิบัติมานานแล้ว โดยเริ่มจากกองทัพ สำหรับกองทัพสิ่งสําคัญคือเรื่องของการฝึกด้วยทักษะที่แท้จริง เพื่อสามารถนําทักษะนี้ไปใช้ในการออกรบหรือไปใช้ในการปฏิบัติการให้เหมือนในสถานการณ์จริงมากที่สุดเพื่อเผชิญสถานการณ์เหล่านั้นในอนาคต เช่น การออกรบ การขับเคลื่อนบินหรือแม้แต่เรื่องของการใช้ยุทโธปกรณ์ต่างๆ กองทัพจึงเริ่มใช้การจำลองสถานการณ์เป็นลำดับแรก  ในปัจจุบันองค์กรที่นํามาใช้ ในเรื่องของทางด้านของ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือโรงพยาบาลต่างๆ จะเป็นในเรื่องของการทําหัตถการ เช่นเรื่องของการผ่าตัด […]