หลักสูตร การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กร – Knowledge Management in Practice การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กรKnowledge Management in Practice รายละเอียด      เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ของบุคลากรทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้บรรลุเป้าหมาย องค์กรไหนที่มีระบบการจัดการความรู้ที่ดีจะช่วยทำ ให้พนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานได้ง่าย นอกจากนั้นยังช่วยให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากรุ่นสู่รุ่น […]