หลักสูตร การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กร - Knowledge Management in Practice

การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กร
Knowledge Management in Practice

รายละเอียด

     เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ของบุคลากรทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้บรรลุเป้าหมาย องค์กรไหนที่มีระบบการจัดการความรู้ที่ดีจะช่วยทำ ให้พนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานได้ง่าย นอกจากนั้นยังช่วยให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านช่องทางต่างๆ

      เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนางานของตนเองได้อย่างมีประสิท  ธิภาพหลักสูตร การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการจัดการความรู้และสามารถนำไประยุกต์ใช้ในการการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ขององค์กรได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กร

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของการจัดการความรู้ที่ถูกต้อง
  • ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรได้เหมาะสมกับ
  • สภาพแวดล้อมและลักษณะทางธุรกิจ
  • ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424