หลักสูตร การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ภาพสู่ความสำเร็จ – Communication Technique

Communication Technique
การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ภาพ
สู่ความสำเร็จ

รายละเอียด

     ความสามารถประการหนึ่ง ซึ่งผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงานและชีวิตส่วนตัวนั้น คือ ความสามารถในการสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด ถ่ายทอดแนวคิด และมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้อื่น โดยยังคงรักษา “สัมพันธภาพ” (Relationship) ต่อคู่สนทนา ซึ่งคือหัวใจของความสุขและความสำเร็จในการดำเนินชีวิต และการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัฒนธรรมและสังคมไทย เมื่อเรามีสัมพันธภาพที่ดี มีความไว้วางใจกันและกัน จะช่วยย่นระยะเวลาในการทำความเข้าใจในแต่ละเรื่องที่ต้องทำงานร่วมกัน ตลอดจนลดอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างกันไปได้อย่างมาก

    หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้ผ่านการอบรมเข้าใจทุกองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการสร้างสัมพันธภาพ และศิลปะในการสื่อสาร ใช้แนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ในการโน้มน้าว จูงใจ ขจัดความขัดแย้งและสร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานระหว่างกัน ด้วยการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

  1. เข้าใจถึงผลกระทบของการสื่อสารที่ผิดพลาด ต่อความสำเร็จของงาน และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
  2. เข้าใจองค์ประกอบของอุปสรรคการสื่อสารที่เป็นต้นเหตุของสัมพันธภาพที่ล้มเหลว
  3. เข้าใจองค์ประกอบในการสื่อสารทั้งหมด เพื่อลดอุปสรรคในการสื่อสาร และใช้ปัจจัยเสริมที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่สัมพันธภาพที่ยั่งยืน

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424