หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ - Effective Communication And Coordination

การสื่อสารและประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
Effective Communication
And Coordination

รายละเอียด

     เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ได้เรียนรู้ และเข้าใจ คุณสมบัติของคนทำงานแบบมืออาชีพ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กร

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อเสริมทักษะในการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบวิธีต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. เพื่อสามารถวางแผนการปรับปรุงทักษะ การสื่อสารของตนเองได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424