หลักสูตร ทักษะการบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น – Essential Interpersonal Skills

Essential Interpersonal Skills

ทักษะการบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น 

รายละเอียด

          การสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กรคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร สัมพันธภาพเป็นทักษะที่ประกอบไปด้วยศาสตร์และศิลป์ สัมพันธภาพระหว่างบุคคลจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทั้งจากตัวบุคคล อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ สัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรคือ “ สะพาน ” สู่ความสำเร็จขององค์กร

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1.  เข้าใจความต่างของบุคคลว่าคนเรามีพื้นฐานความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ ไม่เหมือนกัน
  2.  เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ผู้อื่น ด้วยการวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นด้วยเครื่องมือ DISC
  3.  สามารถใช้ความต่างของบุคคลได้อย่างมีประโยชน์
  4.  สามารถบริหารความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5.  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและตนเอง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424