หลักสูตร เคล็ดลับการพูดในที่สาธารณะสร้างพลังโน้มน้าวใจ – Public Speaking like TED Talk

Public Speaking like TED Talk
เคล็ดลับการพูดในที่สาธารณะ
สร้างพลังโน้มน้าวใจ

รายละเอียด

     มนุษย์เชื่อมโยงด้วยเรื่องราว สร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านความคิด ความเชื่อค่านิยมที่สอดคล้องกัน ซึ่งสังคมในปัจจุบันมีพื้นที่ในการสื่อสารทางความคิด ความรู้เฉพาะทาง ความเชื่อ ความฝัน อุดมการณ์ ได้หลากหลายช่องทาง การรับรู้ของผู้คนก็เปลี่ยนไป อยากรับข้อมูลที่ดีมีประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีทักษะการสื่อสารที่น่าสนใจ ตรึงใจผู้ฟังได้ มีความสร้างสรรค์ในการนำเสนอเนื้อหา ดังนั้น การสื่อสารทางความคิดผ่านการพูดในที่สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างโอกาส สร้างความก้าวหน้าในการทำงาน ความสำเร็จในชีวิตของเราได้ทุกคนนั้นพูดได้ หากจะพูดให้เข้าใจง่าย เห็นภาพชัดเจน มีพลังดึงดูดความน่าสนใจ ตรึงใจผู้ฟัง และ มีความสร้างสรรค์นั้น ควรมีแนวคิด พร้อมแนวทางที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการฝึกปฏิบัติซัดเจน มีระบบการพัฒนาทักษะเป็นขั้นตอนที่สำคัญคือเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้คู่การฝึกฝนพัฒนาตนเอง เพื่อให้ศักยภาพของตัวเราได้ปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่ หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยนำพาท่านได้ค้นพบความมหัศจรรย์อันเป็นพลังการพูดที่ท่านสามารถค้นพบได้ด้วยตัวท่านเอง

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เข้าใจหลักการและวิธีการในการพูดในที่สาธารณะอย่างสร้างสรรค์
  2. สามารถวางโครงสร้างการพูด และ การเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจ ตรึงใจผู้ฟังได้
  3. สามารถพูดในที่สาธารณะได้อย่างเป็นธรรมชาติและมีเอกลักษณ์เฉพาะตนได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424