การให้บริการที่ปรึกษา การสร้างมูลค่าบริการ SERVICE VALUE CREATION (svc)

SERVICE VALUE CREATION (svc)
การให้บริการที่ปรึกษา
การสร้างมูลค่าบริการ

รายละเอียด

            ในทุกธุรกิจบริการ นอกจากจะสร้างความพึงพอใจความผูกพันของลูกค้าแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ การมีกำไรทางธุรกิจ ซึ่งเกิดจากการที่องค์กรมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งมอบบริการและลูกค้ายินดีที่จะเลือกใช้บริการนั้นด้วยเหตุนี้ การสร้างมูลค่บริการจึงเป็นโอกาสของธุรกิจบริการทุกองค์กร ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ/ขาย ทักษะของบุคลากรเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในบริการที่ส่งมอบ

การสร้างมูลค่าวัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างบริการรูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าแก่ลูกค้า
 2. เพื่อวิเคราะห์โอกาสในการสร้างมูลค่าบริการ
 3. เพื่อส่งมอบบริการรูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าแก่ลูกค้า

ระบบมูลค่าบริการ

รูปแบบการดำเนินงานของที่ปรึกษา

การสร้างมูลค่าบริการ

คือ การสร้างรายได้และมูลค่าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นให้แก่ธุรกิจที่มาจาก
ขั้นตอนในการบริการ โดย

 1. เพิ่มการบริการรูปแบบใหม่ให้ธุรกิจ
 2. สร้างรายได้ และมูลค่าจากการบริการที่สูงขึ้น
 3. สร้างความแตกต่างในการบริการและรายได้ที่สูงขึ้น
 4. สร้างความผูกพันและภาพจำให้แก่ธุรกิจ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ปรึกษา

2-4 เดือน (ตามลักษณะขององค์กร)

Service Value Chain

หลักการและทฤษฎี

 1. Service Value Chain

  เพื่อวิเคราะห์สินค้า บริการ กระบวนการ ระบบและปัจจัย ตลอดห่วงโซ่คุณค่าบริการของธุรกิจ

 2.  มิติในการจัดการการบริการ

  เพื่อวิเคราะห์ระบบจัดการของธุรกิจแบบองค์รวม

 3. การวิเคราะห์ PETLE
  เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ

การวิเคราะห์ PETLE

มิติในการจัดการการบริการ

Methodology

รูปแบบการดำเนินโครงการ

สิ่งที่จะได้รับ

ผลลัพธ์ที่ได้

Q&A

เหมาะกับธุรกิจ/องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการบริการทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นขนาด ใหญ่ กลาง เล็ก ก็สามารถสร้างมูลค่า และรายได้ในงานบริการได้เกือบทุกขั้นตอน

โปรแกรมนี้สามารถช่วยให้องค์กรมีรายได้สูงขึ้นจริง จากกระบวนการในการเริ่มตันวิคราะห์แต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้คำตอบ และวิธีการในการนำมาสร้งบริการที่มีมีมูลคำเพิ่มที่ตอบโจทย์ทั้งลูกค้และองค์กรต้นรายได้ สร้างโอกาสในการขาย ทำให้เกิดความผูกพันของลูกค้และรายได้ด้านยอดขายที่พิ่มมากยิ่งขึ้นในระยะยาว

ทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาระบบดำเนินงานพิ่มมูลค่าด้านรายได้ของขั้นตอนการบริการ และสร้งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดความคิดของผู้ปฏิบัติงาน หาโอกาสพี่มมูลค่าในธุรกิจบริการที่ดำนินการอยู่ เพื่อตอบโจทย์ด้านรายได้ขององค์กรอย่างยั่งยืน

ㆍ ความต่อเนื่อง เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินมีความต่อเนื่อง ใช้ ระยะเวลามากกว่า 3 เดือน องค์กรจำเป็นต้องรักษาระยะเวลาในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดโปรแกรมเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงที่สุดที่ธุรกิจ/องค์กร จะได้รับ

 

ㆍ ผู้บริหารมีส่วนร่วม การขับเคลื่อนที่มีพลังที่สุด คือการที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมีส่วนในการขับเคลื่อนผลักดันและส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อร่วมดำเนินการ

ㆍการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง โปรแกรมการเพิ่มมูลค่บริการนี้ ย่อมมีผู้เกี่ยวข้องในองค์กรหลากหลายหน่วยงาน ตั้งแต่ทีมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทีมการตลาด ทีมขาย ทีมบริการที่มบริการหลังการขาย ทีมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และอื่นๆ ซึ่งทุกทีมเปรียบเสมือนป็นข้อต่อในโซ่เส้นเดียวที่จะร้อยเรียงกันให้ป็นภาพรวมขององค์กรจึงจำเป็นที่ทุกคน ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนร่วมในโปรแกรม จึงจะเกิดประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างชัดเจน

ㆍ Gucci มีการจำหน่ายรองเท้า ที่สามารถซื้อได้ แต่ไม่สามารถสวมใส่ได้ เป็นรองเท้าเสมือนจริงในราคา 8.99 USD เท่านั้น ด้วยเทคโนโลยี AR(Augmented Reality) สามารถนำภาพเสมือนจริงที่ผู้ซื้อดูเหมือนกำลังสวมใส่รองเท้า Gucc อยู่ และสามารถแชร์ความเก๋ไก๋ และอินเทรนด์บนโลก Social ได้อย่างแนบเนียน

 

ㆍLays / MAMA / Coca Cola มีการพัฒนาและออกแบบรสชาติใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างโอกาสในการขายและกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง

 

ㆍMister Donut มีการใช้รถขายสินค้าแบบสามล้อ เพื่อเข้าถึงชุมชนที่เป็นแหล่งรายได้มากยิ่งขึ้น

 

ㆍ 0ISHI / Bar B Q Plaza / ตำมั่ว / Fuji พัฒนาการขายเครื่องปรุงเครื่องดื่ม สูตรเฉพาะของร้น เพื่อสร้งรายและโอกาสในการขายให้แก่ลูกค้าที่ชื่นชอบสามารถซื้อกลับบ้านได้

 

ㆍSizzler / Burger King / The Coffee Club sวu Brand Iข้าด้วยกัน เปิดในพื้นที่เดียวกันให้ลูกค้าทานร่วมกันได้ในโรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างโอกาสในยอดขายให้แก่สินค้ามากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424