หมวด 2 : สร้างสุขภาวะให้พนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคง (Wellbeing transformation)