หมวด 3 : การใช้สถานการณ์จำลอง ในการให้บริการและการฝึกรวบรวมประเด็นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการทำงาน (Debriefing & Simulation)