หลักสูตร วงจรแห่งการพัฒนา PDCA – The Deming Cycle วงจรแห่งการพัฒนา PDCAThe Deming Cycle รายละเอียด      ในการทำงานของบุคลากรในองค์กร จำเป็นต้องมีการคิดวางแผน กำหนดเป้าหมาย แก้ปัญหา หาสาเหตุ ติดตามผล และการทำเป็นมาตรฐาน ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของคนทำงานที่มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบในสากลมีหลักการที่ช่วยในการดำเนินการตามหลักการที่ชื่อว่า The […]
หลักสูตร การสร้างระบบ การทํางานแบบลีน – Lean System Lean Systemการสร้างระบบ การทํางานแบบลีน รายละเอียด      ระบบลีน (LEAN) คือ การทำงานที่มุ่งบริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งที่การลดหรือกำจัด กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า (Non-value Added Activities) โดยจะจำแนกเป็น Waste […]