หลักสูตร วงจรแห่งการพัฒนา PDCA – The Deming Cycle

วงจรแห่งการพัฒนา PDCA
The Deming Cycle

รายละเอียด

     ในการทำงานของบุคลากรในองค์กร จำเป็นต้องมีการคิดวางแผน กำหนดเป้าหมาย แก้ปัญหา หาสาเหตุ ติดตามผล และการทำเป็นมาตรฐาน ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของคนทำงานที่มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบในสากลมีหลักการที่ช่วยในการดำเนินการตามหลักการที่ชื่อว่า The Deming Cycleซึ่งคิดคันโดย Dr. Edwards Deming ซึ่งหลักสูตรนี้จะมีการสอนถึงหลักการ เทคนิค วิธีการพร้อมกรณีศึกษา และการทำ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนและดำเนินการในการพัฒนางานได้จริง

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อเข้าใจถึงหลักการและเทคนิคของ PDCA
  2. เพื่อมีความรู้และทักษะในการพัฒนา ปรับปรุง วางแผน แก้ปัญหาการทำงานด้วย PDCA
  3. เพื่อสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานจริงได้ 3

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424