สุขภาวะทางการเงิน สำหรับคนทำงาน Financial Wellbeing เนื้อหาหลักสูตร พื้นฐานการวางแผนการเงิน     ㆍทำไมต้องวางแผนการเงิน     ㆍ 4 องค์ประกอบของการวางแผนการเงิน     ㆍ งบการเงินส่วนบุคคล     ㆍ Workshop การบันทึกงบการเงินส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน     ㆍวงจรชีวิต     ㆍหน้าที่สำคัญทางการเงิน     ㆍการการวิเคราะห์งบการเงิน     ㆍการวิเคราะห์ความเสี่ยง     ㆍเครื่องคิดเลขทางการเงิน     ㆍWorkshop การใช้งานเครื่องคิดเลขทางการเงิน […]
หลักสูตร สร้างสุขภาวะให้พนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคง – Wellbeing transformation สร้างสุขภาวะให้พนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคง Wellbeing transformation รายละเอียด            ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นแนวคิดที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมถึงสุขภาพร่างกาย จิตใจ และ อารมณ์ของพนักงานภายในสถานที่ทำงาน โครงการนี้ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เน้นถึงผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ความพึงพอใจในงาน […]