หลักสูตร สร้างสุขภาวะให้พนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคง – Wellbeing transformation สร้างสุขภาวะให้พนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคง Wellbeing transformation รายละเอียด            ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นแนวคิดที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมถึงสุขภาพร่างกาย จิตใจ และ อารมณ์ของพนักงานภายในสถานที่ทำงาน โครงการนี้ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เน้นถึงผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ความพึงพอใจในงาน […]