หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ Supervisor / Team Leader หัวหน้างาน รายละเอียดหลักสูตร          การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรเริ่มต้นด้วยการ สร้างความผูกพันและความพึงพอใจในพนักงาน เมื่อพนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้ความสำคัญและเข้าใจความสำคัญของบทบาทของพนักงานจะทำให้มีแรงจูงใจที่จะทำงานด้วยความกระตือรือร้นและอุทิศตนให้ทำงานในทางที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร รวมถึงการสร้างทีมงานที่มีความร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นภายในทีม โดยใช้รูปแบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างทีมงานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้มีการสื่อสารที่เปิดเผยและมีการให้กำลังใจแก่สมาชิกในทีม เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจหัวใจสำคัญของการเข้าใจความแตกต่างและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำแนวทางในการให้ข้อมูลย้อนกลับ […]
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหารทีมขาย พนักงานขาย รายละเอียดหลักสูตร        ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เพื่อหวังดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการดังนั้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการขาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเขาได้รับสินค้าหรือบริการ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขาได้ ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางและขั้นตอนการขายที่สามารถนำไปปรับใช้กับการขายได้หลายรูป แนวคิดและเทคนิคการขายแบบที่ปรึกษา การสร้างขั้นตอนแห่งความวางใจไปสู่การขายแบบประทับใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและนำความสำเร็จสู่องค์กรในที่สุด สามารถเข้าใจหลักการขายที่สามารถสร้างความสำเร็จให้กับตัวนักขายในยุคนี้ผ่านการฝึกหลากหลายรูปแบบ ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนากรอบแนวคิดการขายไปสู่การขายแบบไม่ขายให้กับลูกค้าผ่านช่องทางขายต่าง […]
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกระดับ รายละเอียดหลักสูตร      ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นแนวคิดที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมถึงสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของพนักงานภายในสถานที่ทำงาน โดยเน้นถึงผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร      โดยเน้นความสำคัญของการจัดการด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพกาย ความสามารถในการฟื้นตัวของจิตใจ ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานและการพัฒนาอาชีพ และยังกล่าวถึงผลประโยชน์ในการประหยัดต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นสำหรับองค์กร ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ การมีส่วนร่วมของพนักงานที่เพิ่มขึ้น (Enhance employee […]
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกระดับ รายละเอียดหลักสูตร     การสื่อสารเป็นองค์ประกอบสำคัญในชีวิตของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับคนใกล้ชิด การสื่อสารในที่ทำงานหรือแม้กระทั่งการเข้าสังคมในโลกแห่งความเชื่อมโยงดิจิทัล     การใช้ภาษาพูด การใช้ภาษาการสื่อความหมาย รวมถึง การใช้สื่อสารโดยใช้เทคนิคการเข้าถึงรูปแบบความคิดและพฤติกรรมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคล และในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกันในสังคมที่มีความหลากหลายและซับซ้อน ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น : เสริมสร้างความเข้าใจกันและลดความขัดแย้งในการสื่อสาร การสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล : สามารถเรียนรู้วิธีการสร้างความเข้าใจและการฟังผู้อื่นอย่างเหมาะสม การสร้างสรรค์และสื่อสารทางองค์กร […]
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกระดับ รายละเอียดหลักสูตร ความสำคัญและการพัฒนาอุปนิสัยทางจิตวิทยา 7 ประการสู่ความเป็นผู้นำตนเอง โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง VUCA world / ช่วงวัยและความต้องการในแต่ละช่วงวัย / ผลกระทบ / ความท้าทาย ทักษะสำหรับผู้นำตนเองยุคใหม่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี สร้างความไว้วางใจในองค์กร สร้างความสามารถในการแก้ไขปัญหา สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง […]
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกระดับ รายละเอียดหลักสูตร        การมองคนอื่นสำคัญไม่น้อยกว่าตนเอง เชื่อว่าเป้าหมายของคนอื่น ปัญหาของคนอื่นก็สำคัญเช่นกัน เราจะทำอย่างไรได้บ้างที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันด้วยแนวคิด การนำพาตัวเองและผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน จากการเปลี่ยนมุมมอง จากที่มองโลกผ่านเลนส์ของตัวเอง มาเป็นการมองผ่านเลนส์ใหม่ มองในมุมของคนอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้เราเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหา เห็นเรื่องราวต่างไป แต่การเปลี่ยนเลนส์เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะทางความคิด ซึ่งจะนำมาสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันจะทำให้ตัวเราสามารถใช้ชีวิต การตั้งเป้าหมายและการทำงานได้อย่างเป็นสุข ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ สามารถเข้าใจถึงความสำคัญของ […]