บริการที่ปรึกษาใน การสร้างมาตรฐานบริการ - SERVICE STANDARD

Consulting Service : Enabler 4 – . Stakeholder and customer management : SCM – State Enterprise assessment Model : SE-AM

บริการที่ปรึกษาในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ด้านที่ 4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้าตามเกณฑ์ประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

รายละเอียด

       การให้บริการและการขายที่เป็นมาตรฐานขององค์กรชั้นนำระดับสากลของทุกองค์กร มิใช่เกิดขึ้นจาก การที่มีพนักงานมีใจบริการแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการสร้างมาตรฐานบริการให้เกิดขึ้นในองค์กรที่ทำให้เกิดระบบงาน การจัดการ รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้างาน การบริหารจัดการหลังเสร็จงาน และที่สำคัญคือ บุคลิกภาพการแต่งกาย ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลา คำพูด ที่ต้องมีการกำหนดขึ้นมา และให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการลูกค้า ปฏิบัติใช้แก่ลูกค้า

การบริการที่ปรึกษาใน Enabler 4 นี้ จะช่วยให้องค์กร

  1. คณะทำงานเข้าใจตามแนวทางการประเมิน
  2. บุคลากรมีความรู้พื้นฐานที่จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง
  3. รัฐวิสาหกิจมีระบบ มกระบวนการ การยกระดับการบริหารงานด้านลูกค้าได้จริง
  4. รัฐวิสาหกิจมีผลการประเมินที่มีการยกระดับสูงขึ้น

องค์ความรู้ที่จำเป็นต้องดำเนินการในองค์กร

1) ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า (Customer need & expectation)

2) การจำแนกลูกค้าและส่วนตลาด(Customer and Market Segment)

3) วงจรชีวิตลูกค้า(Customer Life Cycle)คุณค่าของลูกค้า (Customer Value)

5) ลูกค้า (CRM activity) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ

6) กฎบัตรบริการ (Service Charter)

7) มาตรฐานการให้บริการลูกค้า (Customer Service Standard)

8) จุดสัมผัสบริการ (Touch Points

9) เส้นทางการใช้บริการของลูกค้า (Customer Journey)

10) พิมพ์เขียวบริการ (Service Blueprint)

11) พฤติกรรมการให้บริการ (Service Guideline) ข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐาน

12) (Service Protocol)

13) การรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น (Service Recovery Plan)

14) การรับฟังเสียงของลูกค้า

15) การสำรวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า

งานที่ปรึกษา จะเข้าไปช่วยออกแบบระบบ กระบวนการดำเนินงาน การยกระดับรัฐวิสาหกิจตามเกณฑ์ประเมิน การฝึกอบรม
คณะทำงาน การฝึกอบรมบุคลากรที่ทำงานให้บริการลูกค้า บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า งานวางแผน งานการตลาดและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลที่ได้รับ

  1. รัฐวิสาหกิจมีแนวทาง มีหลักการในการพัฒนา
  2. Enabler 4 อย่างเป็นระบบ
  3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีความรู้และทักษะนำไปสู่การปฏิบัติงานให้บริการลูกค้าได้จริง
  4. รัฐวิสาหกิจมีผลการประเมินด้าน Enabler 4 ที่สูงขึ้นองค์กรที่เคยได้รับบริการที่ปรึกษาและ/หรือฝึกอบรม ในด้านลูกค้า (Enabler 4)

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424